Научен доклад ID 1340 : 2016/3
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ СЛЕД ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ЖП ВОЗИЛО

Коста П. Костов, Цветелина Мирчева

В доклада е изложена последователността на изследване на техническото състояние на железния път след дерайлиране на подвижен жп състав. Показана е методиката на прилагане на нормативните документи, както и необходимите уреди за измерване техническото състояние на горното строене на железния път в натоварено и ненатоварено състояние. Анализиран е процеса на изготвяне на стойностна оценка на настъпилите щети по железния път.

open/download as PDF
железен път дерайлиране уред оценка щета нормативен документtrack derailment a device evaluation damage normative documentКоста П. Костов Цветелина МирчеваBibliography

[1] ИА „ЖА”, „Годишен доклад за безопасност за 2014г. на Националния орган за безопасност на Република България”, 2015,

[2] Николов В., „Фактори, влияещи върху безопасността в железопътния транспорт”, ДП „НКЖИ”,

[3] Дирекция „ЗРПВВЖТ”, „ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагон от международен бърз влак №465 при транзитно преминаване по трети коловоз в гара Радунци на 03.09.2013г.” - МТИТС, 2013,

[4]НАРЕДБА №59 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2006,

[5] ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ СТРЕЛКИ, ДП „НКЖИ”, 2010,

[6] ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА НОРМАЛНИТЕ (1435 MM) ЖП ЛИНИИ, ДП „НКЖИ,

[7] ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕМОНТИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В НК „ЖИ“, утвърдена от Генералния директор на НК „ЖИ“, София, 2004,

[8] ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАНСОМЕТРИ-одобрена със заповед №961/19.05.2015г. на Генералния директор на НКЖИ,

[9] Костов К., „Техническа експертиза по част железен път за дерайлиране на вагон от влак № 82590 на км 113+980 в междугарието Клисура - Стряма”, София, 2016,

[10] Костов К., „Железопътна техническа експертиза за дерайлиране на вагон от влак № 40660 на км 13+650 в междугарието Меричлери - Михайлово”, София, 2012,

[11]ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2002,