Научен доклад ID 1496 : 2017/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВАТА НА ВИБРАЦИИТЕ НА ЕЛЕКТРОКОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ

Пенко Цветков Петков, Анастас Иванов Иванов, Емил Николов Димитров

Резюме. Трептенията, възникващи вследствие на работните процеси в силовите агрегати и спомагателното оборудване намаляват комфортността, надеждността и дълготрайността на транспортните средства. Нивата на вибрациите, предавани към пътническия салон и излъчваният структурен шум зависят основно от ефективността на виброизолацията им спрямо корпуса на транспортното средство.
В работата е представено експериментално определяне нивата на вибрациите, генерирани от работния цикъл на машинен агрегат “електродвигател – бутален компресор” и е направен анализ на причините за възникването им. Такъв тип агрегати са монтирани на електрически мотрисни влакове. При функциониране на агрегатите са установени повишени нива на предаваните вибрации към пътническите салони на вагоните. За провеждане на експериментите е използвана специална виброизмервателна апаратура. Получените резултати са представени във вид на виброграми

open/download as PDF
машинен агрегат «електродвигател – бутален компресор»; окачване на машинен агрегат; виброизолация; нива на вибрациите; виброизмервателна апаратура machine unit «electric motor - piston compressor»; Suspension of machine unit; vibration insulation; vibraПенко Цветков Петков Анастас Иванов Иванов Емил Николов ДимитровBibliography

[1]. Бенчев Б. Д., Е. Н. Димитров. Инженерен експеримент. София, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2009. 240 с.

[2]. Бершадский С. А. Снижение вибрации и шума поршневых компрессоров. Л.: Судостроение, 1990. 272 с.

[3]. Бъчваров Ст., З. Чернева, Ст. Банов. Вибрации, виброзащита и шумозащита на машините. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» С., 1998. 184 с. [4]. Герике П. Б. Анализ виброакустических характеристик двигателей внутренного сгорания. Сп. «Горные машины и оборудование», №6, 2013. с. 15 – 18.

[5]. Лысенко Е. А., А. П. и др. Снижение вибрации поршневого компрессора пневматических систем автотранспорта. Вестник СибАДИ, выпуск 3(37), 2014. с. 17 – 22.

[6]. Техначеская акустика транспортных машин / Под редакцией д. т. н. профессора Н. И. Иванова. Санкт Петербург, “Политехника”, 1992. 365 с.

[7]. Электрокомпрессор «ЭК – 7В». Инструкция по эксплуатации. 23 с.

[8]. Nedeljković D. Z., A. Simonović, S. Stupar, N. Lukić. Measurement and Analysis of Vibration of the Axial – Flow Compressor Caused by Inlet Flow Instability During the Flight of Aircraft. Scientific Technical Review, 2015, vol. 65, №2. pp. 34 – 39.