Научен доклад ID 1509 : 2017/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ТРОЛЕЙБУС МАН

Любомир Секулов, Георги Павлов, Явор Исаев, Румен Стоицев

Обектът на изследване в доклада е тролейбус МАN с импулсно регулиране на основните режими на работа (тягов и спирачен) и регулатор изпълнен със силови двуоперационни тиристори от типа GTO. Тролейбусите се експлоатират в град София от тролейбусно депо „Искър”. Експерименталното изследване на тролейбуса е направено в нормални експлоатационни условия при движение на линия. Изследвани са основните режими на работа (тягов и електрическо спиране) на електрозадвижването на тролейбус „МАN“ и на тази база е направен анализ на силовите и управляващи параметри. Основната цел е да се определят алгоритмите заложени в управляващия блок на тяговите и спирачни тиристори на силовия регулатор на тролейбуса, както и формата и големината на всички сигнали, реализиращи контрола и защитата на тяговото електрообзавеждане.
При проведеното експериментално изследване са установени стойностите на изменение в преходните и гранични режими на основните силови параметри на тяговото електрозадвижване (котвен и възбудителен ток, напрежения на тяговия двигател, филтъра и контактната мрежа, обороти), както и изменението на всички управляващи сигнали от системата за управление.

open/download as PDF
наземен електрически транспорт електрозадвижвания електрически транспортни средства тролейбус микропроцесорно управление.land electric transport electric traction electric transportation vehicles trolleybus microprocessor controlЛюбомир Секулов Георги Павлов Явор Исаев Румен СтоицевBibliography

[1] Димитров В.,Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012

[2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г.

[3] Столичен електротранспорт ЕАД .,

[4] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция „ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328

[5] Иванов Е., Н. Стойчева, Основи на автоматиката и телемеханиката, София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2009