Научен доклад ID 1252 : 2015/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕКСПЛОАТИРАНИЯ В ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОБУС

Любомир Секулов, Тодор Лалев, Георги Павлов, Явор Исаев, Мартина Томчева

Развитието на електрическия транспорт през последните години е изключително динамично. В съвременните електрически транспортни средства (ЕТС) се обръща внимание, както на комфорта и надеждността, така и на енергийната ефективност. Тя се определя от различни фактори, които трябва да бъдат използвани комплексно.
През 2014г. фирма „Столичен електротранспорт” ЕАД въведе в експлоатация първия в Европа автономен електробус (АЕБ), захранван от суперкондензатори (СК), с променливотоково тягово електрозадвижване. Това наложи изграждането на зарядни станции (засега две на брой) в град София, захранвани от тяговата мрежа.
В доклада са представени основните резултати от направено изследване за енергийна ефективност на експлоатирания в град София АЕБ. Измерванията са проведени в крайните зарядни станции (ЗС) с прецизна микропроцесорна измервателна техника. Направен е сравнителен анализ на основните енергийни показатели с аналогични по тип и задвижване неавтономни ЕТС. На базата на това са формулирани конкретни изводи и препоръки.

open/download as PDF
електрически транспортни средства електробус градски електрически транспорт енергийна ефективностelectric vehicles elektrobus urban electric transport еnergy еfficiency Любомир Секулов Тодор Лалев Георги Павлов Явор Исаев Мартина ТомчеваBibliography

[1] Българанов А. Електрически транспорт. София, 2009 г.

[2] Българанов Л., Павлов Г., И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване, София, 2009 г.

[3] Георги Димитров, Тодор Лалев. Експериментално изследване на разхода на електроенергия от метровлаковете на Столичния метрополитен в реални експлоатационни условия, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", бр. 3/2009 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2009 г

[4] Техническа документация на електробус Chariot motors.