Научен доклад ID 1187 : 2015/3
ДИСКУРСИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ИКОНОМИСТИ ПО ТРАНСПОРТА В ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО

Васко Ананиев Василев

Докладът отразява търсенията на автора в областта на икономиката на транспорта в условията на преход към постиндустриално общество. Преходът предполага комплексна промяна на всички обществени сфери, преминаване не само към нова фаза на технологично развитие, основано на информационните технологии, а изграждане на нов тип общество, основано на нови обществени отношения. Образованието по икономика би следвало да способства за вписването на националния транспорт в процесите, характерни за постмодерния свят. Най-важната задача на образованието днес е да увеличава ефективността на човека, както при неговата адаптация към непрестанните промени, така и при ревитализирането на обществото като цяло. Един от подходите за реализиране на тези задачи е разбирането на дискурса като система от начини за конституиране на познанието, при което субектите са продукти на различни по своя характер взаимовръзки, а до познанието се стига чрез интерпретация при ограничено посредничество на предварителните схеми.

open/download as PDF
Образование икономика на знанието постиндустриално общество академична общностеducation knowledge economy postindustrial society the academic communityВаско Ананиев ВасилевBibliography

[1] Тофлър А. Третата вълна, С., 1991

[2] Тофлър А. Шок от бъдещето, С., 1992

[3] Beck C. Postmodrnism, pedagogy and philosophy of education, 1993

[4] Кун (1970) Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press

[5] Бизел (1982) Bizzell, Patricia. Cognition, convention and certainty: what we need to know about writing.