Научен доклад ID 1350 : 2016/3
ДИНАМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЕДИН МОДЕЛ НА ЪГЛОВО СКОРОСТЕН СЕНЗОР

Светослав Николов, Наталия Недкова

В тази статия изследваме динамичното поведение на един модел на ъглово скоростен сензор, когато е включена несиметрична нелинейна възстановяваща сила. Аналитичните ни пресмятания предсказват, че ъгловата скорост около ос действа като ключов параметър, а равновесните състояния на системата могат само да губят своята устойчивост. Това се потвърждава от числените симулации.

open/download as PDF
нелинейна динамика МЕМС жироскопи качествен и числен анализnonlinear dynamics MEMS gyroscopes qualitative and numerical analysisСветослав Николов Наталия НедковаBibliography

[1] Neimark, Yu., Landa, P., Stochastic and chaotic oscillations. Kluwer Acad. Publishers, 1992.

[2] Kuznetsov, Yu., Elements of applied bifurcation theory. 2 ed., Springer, New York, 1998.

[3] Barreira, L., Valls, C., Dynamical systems: An Introduction. Springer, London, 2013.

[4] Nikolov, S., Nedkova, N., Stability of nonlinear autonomous systems with two degrees of freedom. An analytical study, Scientific Proceedings, vol. 24, No 19 (205), pp. 23-26, 2016.

[5] Armenise, M., Ciminelli, C., Dell’Olio, F., Passaro, V., Advances in gyroscope technologies. Springer, Berlin, 2010.

[6] Apostolyuk, V., Cross-coupling compensation for Coriolis vibratory gyroscopes, Mechanics of Gyroscopic Systems. vol. 2011, No 23, pp. 5-13, 2011.

[7] Kirillov, O., Nonconservative stability problems of modern physics. Walter de Gruyter, Berlin, 2013.

[8] Bautin, N. Behavior of dynamical systems near boundary of stability. Moscow, Nauka, 1984 (in Russian).