Научен доклад ID 1261 : 2015/3
ДИНАМИЧНА ФЛАНГОВА ЗАЩИТА НА МАРШРУТА В КОМПЮТЪРНИТЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Ташко Николов, Христо Христов, Анелия Досева, Стоил Лятов, Георги Ганчев

Статията е продължение на публикацията «Алгоритмизация на фланговата защита на маршрута в гаровите централизации» от същите автори [1]. Фланговата защита се разглежда не като фиксирана и неизменна във времето, а ка-то охраняващ маршрута набор от състояния на гаровите съоръжения, динамично реконфигуриращи се в зависимост от маршрутната диспозиция като осигурява най-надеждната за момента защита от опасни странични придвижвания. Флангово предпазните елементи се търсят не само при нареждане на маршрута, но и on-line по време на настъпващите промени през неговия жизнен цикъл

open/download as PDF
Ключовидуми: фланговата защита централизацияflank protection interlocking track layoutТашко Николов Христо Христов Анелия Досева Стоил Лятов Георги ГанчевBibliography

[1] Т. Николов и кол. Алгоритмизация на фланговата защита на маршрута в гаровите централизации. “Механика, транспорт и комуникации» 2014 ВТУ «Т. Каблешков».

[2] Gregor Teeg, Sergey Vlasenko«Railway Signalling&Interlocking. International Compendium». DVV Media/Eurailpress 2009.