Научен доклад ID 1197 : 2015/3
ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВИБРАЦИОНЕН УПЛЪТНИТЕЛ ОТ ИНЕРЦИОНЕН ТИП С ДВЕ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА

Борис Петков

Моделът дава възможност да се изследват динамичните характеристики на механичната система за различни: параметри на виброуплътняването, особености на механичната система, свойства на обработваемата среда. Резултатите са от значение при синтезиране на уплътнители от такъв вид и при избор на оптимални параметри за уплътняване за различни обработваеми среди.

open/download as PDF
виброуплътняване динамичен модел виброуплътнител от инерционен типvibrocompaction dynamic model vibrocompactorБорис ПетковBibliography

[1] Иванов А.И. - Моделиране на динамични задачи с MATLAB, "АРТЕ НОВО", София, 2001 г.

[2] Писарев А. и др., - Курс по теоретична механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г.

[3] Сырещиков Ю. и др. – Новые путевые машины, „Транспорт”, Москва, 1984 г.

[4] Сырещиков Ю.П.¬ ¬- О закономерностях вибрационного уплотнения несвязаного материала, ЦНИИ МПС, № 3, 1976 г.

[5] Цуцеков Е.А. и др. - Методика за синтез на двумасови вибрационни машини, Годишник на МГУ "Св.И.Рилски", том 48, 2005 г.

[6] Мрянков И. - Изследване на параметрите на вибровъзбудителната система на вибрационна мелница”, Механика Транспорт Комуникации, брой3, 2009.