Научен доклад ID 1647 : 2018/3
ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА ТОВАРНИЯ ТРАНСПОРТ В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОЧЛЕНСТВО

Георги Димитров

Товарният транспорт осигурява материалите и суровините за производствените предприятия и превозването на готовата продукция до потребителите. Той е важен фактор за ритмичното и своевременното снабдяване на търговската мрежа със стоки за задоволяване на всекидневните потребности на населението. Товарният транспорт има ключова роля за икономическото и общественото развитие на страната, тъй като е необходимо условие за нормалното функциониране на всички стопански отрасли.
За да се осигури по-голяма безопасност и редовност на превозите, по-къси срокове за доставяне на товарите и по-малки транспортни разходи се налага, една част от превозите да се извършва по суша, друга по вода, трета по въздух и четвърта част по тръбопроводи. Всеки от видовете транспорт има специфични особености, които определят сферата на ефективното му използване. При условията на пазарна икономика се осъществява в голяма степен саморегулиране на транспортната система, което възниква при сблъсъка между стремежа на транспортните фирми за най-ефективно организиране на тяхната превозна дейност и изискванията на клиентите за качествено и евтино извършване на всеки превоз.
В настоящето изследване последователно се разглеждат и анализират ролята на отделните видове транспорт в националната транспортна система, превозените количества товари и извършената товарна превозна работа в условията на еврочленство. Продължителността на разглеждания период (2007-2016г.) дава възможност да се проследят основни тенденции в развитието на товарния транспорт и да се изведат насоки и препоръки за бъдещото му устойчиво развитие.

open/download as PDF
товарен транспорт тенденции еврочленство.freight transport trends EU membership.Георги ДимитровBibliography

[1] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., МТИТС, 2010,

[2] Бакалова, В., Хр. Николова, Икономика на транспорта, УИ „Стопанство“, 2010,

[3] Първанов, Хр., и кол., Транспорт и застраховане, Издателски комплекс – УНСС, 2016,

[4] Статистически годишник 2008 – 2016, НСИ,

[5] Статистически справочник 2008 – 2017, НСИ.