Научен доклад ID 1370 : 2016/3
ДВУФАКТОРНИ ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Райна Алашка

Представени са линейният вероятностен модел (ЛВМ), Logit-моделът и Probit-моделът. Направен е двуфакторен анализ за получаване на вероятността за успешно полагане на изпит в зависимост от два фактора. Такива например са посещаемостта на учебните занятия и изпълнението на домашните задания. Представен е векторен вид на двуфакторния логит модел.

open/download as PDF
Линеен вероятностен модел Logit-модел Probit-модел Метод на най-малките квадрати Вероятностни модели Образование.Linear probability model Logit-model Probit-model The method of least squares Item Response Theory Education.Райна АлашкаBibliography

[1] Въндев Д. Л. Записки по приложна статистика 2, СУ, София, 2003.

[2] Съйкова Ив. Д., Стойкова-Къналиева Адр. Ст., Съйкова Св. Ст.. Статистическо изследване на зависимости. Унив. изд. „Стопанство”, София, 2002, 453 стр.

[3] Михалев Д., Алашка Р. Теория на вероятностите и статистика, София, 2012 г.