Научен доклад ID 1227 : 2015/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СТАР СТОМАНЕН ЖП МОСТ КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цветан Благоев, Мартина Николова, Лазар Георгиев, Милчо Лепоев

В железопътната инфраструктура на Р. България се експлоатират 331 стоманени моста с обща дължина 11201,70m и сумарна площ 356409m2. Значителна част от тези мостове са нитовани, с отворен тип пътна конструкция, което не съответства на съвременните концепции за експлоатация. В настоящата публикация се разискват възможности за привеждане на мостове с път горе към съвременните експлоатационни изисквания чрез частична или цялостна подмяна на пътната конструкция с такава от затворен тип. Анализирани са възможностите и влиянието на изграждане на стоманобетонна пътна конструкция от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи на старата конструкция, върху отделни параметри, характеризиращи конструктивното поведение.

open/download as PDF
стари стоманени мостове железен път стоманобетонни пътни конструкции съвместна работа.old steel bridges railway track reinforced concrete deck composite action.Цветан Благоев Мартина Николова Лазар Георгиев Милчо ЛепоевBibliography

[1] Дулевски Е., Иванов С., Георгиев Л., “Възможности за преустройство на старите мостове към съвременните условия на експлоатация”, Железопътен транспорт, Бр.5/2004

[2] Peter Collin, Mattias Nilsson, Milan Veljkovic, “International Workshop - Strengthening Of Steel Bridges”, Luleå University Of Technology And Ramböll Sverige AB, 2010

[3] B. Kühn, M. Lukić, A. Nussbaumer, H.-P. Günther, R. Helmerich, S. Herion, M.H. Kolstein, S. Walbridge, B. Androic, O. Dijkstra, Ö. Bucak, “Assessment of Existing Steel Structures: Recommendations for Estimation of Remaining Fatigue Life”, Joint Report Prepared under the JRC – ECCS cooperation agreement for the evolution of Eurocode 3 (programme of CEN / TC 250), First Edition, February 2008, EUR 23252 EN – 2008

[4] Karsten Geissler, “Assessment of Old Steel Bridges, Germany”, Structural Engineering International 4/2002.

[5] Richtlinie 805 -Tragsicherheit bestehender Brückenbauwerke. Bekanntgabe 3 zur Richtlinie 805, gültig ab 01.09.2002, DB Netz AG, 2002

[6] Георгиев, Лазар и колектив, “Изследване на поведението на стоманени железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на стоманобетонна от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция”, научно-изследователска тема БН-175/15, ЦНИП при УАСГ, 2015г.

[7] Dr. Stephan Freudenstein, Jens Kleeberg, “Fast track to Sustainable Mobility”, 6th World Congress on High Speed Railway, Amsterdam, 2008.