Научен доклад ID 1611 : 2018/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Николай Георгиев, Виолина Вельова

В статията са разгледани общометодологичните въпроси на безопасността в железопътните предприятия, значението на системите за управление на безопасността, тяхната структура и основните им елементи. Описани са принципите за управлението на железопътния транспорт и предприятия. Системите за управление на безопасността трябва да имат: фирмена политика по безопасност, вътрешно фирмени правила и процедури, методи за популяризиране на безопасността, обучение на персонала и методи за идентифициране на опасностите. Описани са седем типа анализи на безопасността: концептуален, първоначален (идeен), подробен и системен, функционален, на работното място, съобразно изискванията за безопасност. Методите за анализ и оценка на безопасността могат да се разделят на следните групи: според преследваните цели, според вида на анализа, според избраните логически подходи. В статията са разгледани едни от най-подходящите методи за изследване на безопасността: анализ чрез граф на отказите (Fault Tree Analysis), анализ чрез граф на събитията (Event Tree Analysis), анализ на Парето, изследване на опасностите и работоспособността (Hazard and Operability Study-HAZOP), анализ на комбинираните графи (X-tree Аnalysis) и анализ на причините и влияещите фактори (Events and Causal Factors Analysis). Представени са основните им цели и техните силни и слаби страни както и насоки за използването им. Определено е значението и ролята на безопасността при усъвършенстването на работата на железопътното предприятие.

open/download as PDF
железопътен транспорт безопасност функционалност подходи и методиrailway transport safety functionality approaches and methodsНиколай Георгиев Виолина ВельоваBibliography

[1] Директива 2001/13/ЕО относно лицензиране на железопътните предприятия. 2001.

[2] Директива 2001/16/ЕО за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. 2001.

[3]Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт,

[4] Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г. за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква (а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

[5] Vaysilova, E., Development of Management Decisions in the Conditions of Economic Risk, The 23th International Scientific Conference “Crisis Situations Solution in the Specific Environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, 2018

[6] Vaysilova E., Assessment and Management of Enterprise Liquidity in Conditions of Crisis. The Twenty International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovakia, E.U., 20–21 May 2015.

[7] Vaysilova, E., Integrated report - a new challenge for the undertakings in the transport sector of republic of bulgaria, Second International Conference “Transport for Today`s Society”, 17-19 May 2018, Republic Macedonia. 2018

[8] Георгиев, Николай. Монография „Интегриран и системен подход къмексплоатационната безопасност на железопътния транспорт”. София. 2015.

[9] Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. XXI International Scientific-technical Conference “Trans&Motauto”, Varna, 2013.

[10]Georgiev, N. Use of scientific approaches and methods for performance improvement of safety management systems in railways. XXII International Scientific-Technical Conference “Trans&Motauto”,Varna, 2014.

[11] Georgiev, Nikolay. Guidelines for Achieving Successful Decisionmaking on Risk Acceptance in Rail Transport Undertakings. 20 International Scientific Conference Solving. Crisis Situations in a specific environment. Zilina 20-21 May 2015.

[12]Georgiev, N. Managerial Ways for Avoidance of Crisis of Safety Management in Railways. The Nineteen International Scientific Conference Crisis Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovak Republic, 2014.

[13] MIL-STD-882E, System Safety, U.S. Department of Defense, Standard Practice, Washington, D.C., 2012.