Научен доклад ID 1593 : 2018/4
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОПЛЕКС ОТ СВОЙСТВА В ОБЛАСТТА НА МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО

Станислав Христов, Николай Тончев

Статията представлява обобщение на възможностите за анализ и оптимизация при изследвания на влиянието на химическия състав върху комплекса от свойства на различни сплави и композиции. За леснота на изложението са разгледани различни двумерни случаи, с които могат да се онагледят резултатите за по-добро възприемане. Разгледаните примери са свързани с реална база от данни от състави и свойства на леярски магнезиеви сплави. С изследването е доказано, че чрез графичния анализ не е възможно да се определи точно оптимално решение на комплекса или свойства от състава. По тази причина е направена и характеристика на оптимизационна процедура, която трябва да се използва при подобни случаи.

open/download as PDF
Магнезиеви сплави механични свойства моделиране оптимизация материалознание конвергенция.Magnesium alloys mechanical properties modeling optimization material science convergence.Станислав Христов Николай ТончевBibliography

[1.] Tontchev N., (2014) Materials Science, Effective solutions and Technological variants, LAMBERT Academic Publishing, 142 p.

[2.] Tontchev N., Z. Cekerevac, (2014): Approach and Application in Multicriteria Decision Support in the Field of Materials Science. MEST Journal, (MEST) 2, no. 118-29..

[3.] Tontchev N., (2012): Effective solutions to the processing of metallic materials on iron bases, Publishing house of University of Transport “Todor Kableshkov”, Sofia, (in Bulgarian).