Научен доклад ID 1619 : 2018/3
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ

Антоанета Кирова, Боян Медникаров

„Синият растеж” представлява дългосрочна стратегия за подкрепа на устойчивия ръст в морския транспорт и морския сектор като цяло. Като двигатели на европейската икономика, моретата и океаните представляват огромен и неоползотворен потенциал за иновации и растеж. Приносът на „синята” икономика за постигане на целите на стратегия „Европа 2020” в частта й интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж представлява около 5.4 милиона работни места, генерирана брутна добавена стойност от близо 500 милиарда евро годишно . Очакванията са до 2020 г. те да нараснат съответно на 7 млн. души и близо 600 млрд. евро. За инвестиционни инициативи за насърчаване на „синята” икономика в ЕС през 2017 г. са отделени 14.5 млн. евро, а 8 млн. евро ще бъдат предоставени като първоначални субсидии за проекти с висок потенциал в нововъзникващи „сини” сектори. С близо 6 млн. евро ще бъдат подпомогнати проекти в държавите-членки на ЕС за развитие на трансграничното сътрудничество в морската индустрия. Сред големите инициативи на ЕС е насочването на повече от 250 млн. евро през 2017 г. за финансиране на морските изследвания, като сумата включва 40 млн. евро за подпомагане на водния транспорт за намаляване на вредните емисии, както и 30 млн. евро за морска енергия. Европейски средства в размер на 50 млн. евро пък ще подкрепят инициативата BlueMED за сътрудничество за здраво, продуктивно и устойчиво Средиземно море чрез наука и изследвания.

open/download as PDF
„синя“ икономика инвестиционни инициативи европейско финансиране трансгранично сътрудничество морска политикаblue economy investment initiatives European financing transborder cooperation maritime policyАнтоанета Кирова Боян МедникаровBibliography

[1] European Commission, Maritime Affairs, Blue growth,

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en

[2] European Commission, Maritime Affairs, Blue growth, Sea Basin Strategy,

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/black_sea

[3] Horizon 2020, Smart, Green and Integrated Transport,

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport

[4] Страница на ОЧИС, източник:

https://bg.wikipedia.org/wiki/ Организация_за_черноморско_икономическо_сътрудничество и др., цитирани по-горе