Научен доклад ID 1463 : 2017/3
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННО ДДС ПРОСТРАНСТВО В ЕС В КОНТЕКСТА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ

Десислава Йосифова

ДДС е един от основните приходоизточници в целия Европейски съюз, осигуряващ годишно повече от един трилион евро. Факт, че настоящата ДДС система е фрагментирана по отделни държави-членки, сложна е за функциониращия трансграничен бизнес и в същото време е лесно уязвима към извършване на финансови измами.
Сред приоритетните области в програмата на Българското председателство на ЕС-2018 е и темата за постигането на единно пространство на общността по отношение на ДДС, чрез реформиране на регулациите в тази област, като част от програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). ДДС системата на ниво ЕС като цяло е обект на преразглеждане, като следва да бъде по-удобна за бизнеса от една страна, но и по-ефективна от гледна точка на фиска.
От миналата 2016-та година ЕК е в процес на интензивна подготовка за финализиране на цялостна реформа на системата на ДДС. Новата система следва да се справи с голяма част от международните данъчни измами. ДДС разривът, изразяващ се в разликата между очакваните и реално събраните приходи в целия ЕС се оценява на значителните 170 млрд. EUR, като трансграничните измами са причина, годишната загуба на приходи в държавните бюджети на ниво ЕС бъде на стойност 50 млрд. евро

open/download as PDF
единно ДДС пространство; Европейски съюз; трансгранична търговия/трансгранични сделки; данъчни измамиSingle VAT space; European Union; Cross-border trade / cross-border transactions; Tax fraudsДесислава ЙосифоваBibliography

[1] План за действие във връзка с ДДС Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС - Време за избор, Брюксел, 7.4.2016 г. COM (2016)

[2] Становище на Европейския комитет на регионите по отношение на Плана за действие във връзка с ДДС, Брюксел, 21.3.2017, Официален вестник на ЕС, C 88/39

[3] Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на временното прилагане на ОМОН за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг, Брюксел, 21.12.2016 г.