Научен доклад ID 1550 : 2018/1
ВЛИЯНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ НА ОФШОРНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА

Валентин Василев, Сияна Люцканова,

Предизвикателствата пред националната енергийна политика включват международните енергийни газови проекти и разработването на алтернативи за диверсификация. Проектите са свързани с функциониране на морската транспортна система, нефто-газодобивни платформи и дълбоководни газопроводи. Чрез прилагане на системно-сценариен подход в статията се извършва анализ на уязвимостите на офшорни обекти. Резултатите допринасят за фокусиране на усилията на компетентните институции при формиране и поддържане на благоприятна среда на сигурност и безопасност в националните морски пространства.
Усвояването на дълбоководните райони на морските пространства е свързано с прилагане на високи технологии и технически нововъведения. Добивът на нефт и газ и транспортирането им в офшорна среда налага използването на оборудване и технически средства, инсталирани на морското дъно, наред със сондажните и добивните платформи. Функционирането на основните офшорни обекти зависи от спомагателните плавателни съдове, които във функционален аспект са обвързани с осигуряване на аварийно-спасителни дейности, изпълняване на логистични дейности, спомагане на дейностите по позициониране и др.
Определянето на критични уязвимости може да се извърши при проектиране на основни конструктивни елементи върху средата на сигурност и безопасност. Така като уязвимости стават различими корпус, винто-рулева група, дънно-задбордна арматура, резервоари и танкове за съхранение на избухливи, леснозапалими вещества и гориво-смазочни материали, информационна система и система за позициониране, корабна енергетична установка, многофункционална кула, специализирани възли за извършване на сондажни дейности, площадка за приемане на вертолет.

open/download as PDF
критична уязвимост морска сигурност офшорна индустрия.critical vulnerability maritime security offshore industry.Валентин Василев Сияна ЛюцкановаBibliography

[1.] ДЮЛГЕРОВА, Н., 2009, Кавказки гамбит: Вектори на сигурността и енергетиката, София.

[2.] СТАНЧЕВ, О., 2013, Прогнози за офшорните дейности в Българската Черноморска икономическа Зона (Черно Море), сборник-доклади на Международната Научнопрактическа Конференция „Съвременни Технологии в Офшорната Индустрия”, ВВМУ, Варна.

[3.] СТОЙЧЕВ, К., Попов А., Личков, Н., 2012, Технологии и системи за борба срещу тероризма. София: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – БАН.

[4.] BRANDSAETER, Audun. Risk assessment in the offshore industry. Safety Science, 2002, 40.1: 231-269.

[5.] Eurasia Drilling Company: RIG fleet specifications. [Accessed 12 November 2017]. Available from: http://www.eurasiadrilling.com/media/57203/ASTRA%20Specifications.pdf.

[6.] KLAOUDATOS, L, 2006, Station Keeping for Deepwater Offshore Drilling Units, an Economic and Operational Prospective [online]. Rotterdam : Erasmus Univercity Rotterdam. [Accessed 10 November 2017] Available from: http://www.maritimeeconomics.com.

[7.] Offshore Book. An introduction to the offshore industry [online]. Offshore Center Denmark. Available from: http://www.offshorecenter.dk/log/bibliotek/OffshoreBook2010.pdf

[8.] SCHMITT, Michael N. Tallinn Manual on the International Law applicable to Cyber Warfare, 2013. New York: Cambridge University Press.

[9.] Rig Fleet - Noble Globetrotter II. [Accessed 20 October 2017]. Available from: http://www.noblecorp.com/rig-fleet/Noble-Globetrotter-II.

[10.] Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code), 2004, 1. Варна: СТЕНО.