Научен доклад ID 1319 : 2016/3
ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

С въвеждането на изискванията на счетоводна Директива 2013/34/ЕС, възникна необходимостта от значителни промени в българското счетоводно законодателство. В резултат на това беше разработен нов Закон за счетоводството, който е в сила от01.01.2016г. Посредством измененията в нормативната уредба, се въведе нова категоризация на предприятията, съобразно която се дава възможност на компаниите да организират своето финансово отчитане в съответствие с българското счетоводно законодателство, преминавайки от Международните стандарти за финансово отчитане (MСФО) към използването на Националните счетоводни стандарти (НСС).

open/download as PDF
счетоводна базанормативна уредбакатегории предприятия критерии за категоризиране финансово отчитанеbasis of accounting regulations categories of enterprises criteria for categorizing financial reportingМагдалена Петрова-КироваBibliography

[1] Йосифова Д. и колектив, „Счетоводен наръчник професионално за професионалисти”, РААБЕ България, Първо издание, София, 2016

[2] Закон за счетоводството, Държавен вестник, бр.95 / 08.12.2015 http://dv.parliament.bg

[3] НСБС, Секция „Автомобилни и комбинирани транспорти”, http://nsbs.bg

[4] Павлова С., „Счетоводни стандарти – приложение”, Мартилен, София, 2011

[5] Савова К., Вайсилова, Ем., „Основи на счетоводството”, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014

[6] Бурдин Л., Йосифова Д., Рупска Т., „Финансово счетоводство”, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2011

[7] Mackenzie B. и колектив, „Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност Коментари и приложения”, Данимекс, София, 2014

[8] Директива 2013/34/ЕС http://eur-lex.europa.eu