Научен доклад ID 1220 : 2015/3
ВЛИЯНИЕ НА ПБЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ОБЕКТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Мира Зафирова

В доклада са анализирани някои страни от влиянието на плана за безопасност и здраве (ПБЗ) за управлението на риска при обекти на транспортната инфраструктура. Реализацията на всеки инфраструктурен обект е свързан с рискове от различно естество. Целта е тези рискове да бъдат сведени до минимум.
Доброто разбиране на строителните процеси и детайлната оценка на рисковите събития биха помогнализанамаляване на риска и повишаване качеството на управление на инфраструктурните проекти в строителството.
Финансирането на голяма част от обектите от транспортната инфраструктура се осъществява по различни оперативни програми. Успешното и качественото им завършване е отговорност на всички участници.

open/download as PDF
риск управление на проектиплан за безопасност и здраве(ПБЗ)risk project management organizationМира ЗафироваBibliography

[1] Василев В., А. Анализ и управление на риска при реализация наПроекти за строителство на транспортна инфраструктура, Механика, транспорт, комуникации, том12,бр3/3, 2014 г.

[2].Лалова,Цв.,Организация на строителството, С., 2004г.

[3].Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на инвестиционни проекти, Министерство на финансите, Дирекция “Управление на средствата от европейския съюз”

[4].НАРЕДБА № 2, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи