Научен доклад ID 1326 : 2016/3
ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ОБРАЗЦИ С КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ

Иван Коларов

Задача на настоящата работа е да направи вибро-акустическо изследване на цилиндричен образец с конструктивна особености и установяване на динамичното поведение при възбуждане на резонанс.
Задачата се изпълнява чрез теоретично и експериментално определяне на собствените честоти на десет цилиндрични образци с еднаква конструкция и с едностранно скосяване за монтаж на шпонка. Проведени са серия от експерименти и е направен статистически анализ на точността на измерване. Получено е разсейване на резултатите, съпоставимо с това на точността на дискретизация на честотата. Образците са моделирани по точен размер посредством инженерни софтуерни продукти и са получени теоретичните стойности на техните собствени честоти. Доказано е вибро-акустическото поведение на машинни елементи с цилиндрична форма при възбуждане на напречни моди. Възникват две честоти на вибрации, които се променят от размерите на конструктивните особености. Честотната разлика между тях може да се използва като информационна характеристика за диагностика на нецялосттности в еластичната среда аналогично при конструкции без скосяване. Установено е съответствие между експериментални резултати за честотите на модите и теоретични данни, получени чрез симулация. Следователно чрез тези инженерни продукти може да се създават критерии за охарактеризиране на нецялостности в детайли с различни конструктивни особености.
Получените резултати ще бъдат използвани за създаване на модел за вибро-акустическо охарактеризиране на технически отклонения в машинни елементи с цилиндрична форма.

open/download as PDF
теоретично и експериментално определяне на собствени честоти на цилиндричен образец с едностранно скосяванеtheoretical and experimental study of natural frequencies of cylindrical model with unilaterally bevelИван КоларовBibliography

[1] Shatalov M., J. Marais,I. Fedotov and M. Tenkam. Longitudinal Vibration of Isotropic Solid Rods: From Classical to Modern Theories. Advances in Computer Science and Engineering, Dr. Matthias Schmidt (Ed.) InTech, 2011. ISBN: 978-953-307-173-2.

[2] Harris’ shock and vibration handbook. Allan G. Piersol, editor.—5th ed. McGRAW-HILL. 2002. ISBN 0-07-137081-1.

[3] Коларов И. Диагностика на повреди в машинни елементи чрез модален анализ. Стр. 138, София, 2015 г. ISBN 978-619-90083-4-8.

[4] Коларов И. Вибро-акустическа диагностика на клапани от двигатели с вътрешно горене – възможност за подобряване на чувствителността при диагностика. Национална научно-техническа конференция „Акустика 2015” . (ISSN 1312-4897)

[5] NX Nastran. Basic Dynamic Analysis User’s Guide. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2008.

[6] Лефтеров Л. и кол. Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. „Техника”, София, 1984.