Научен доклад ID 1525 : 2017/3
ВИБРОАКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ

Иван Коларов, Добрин Добрев

Задача на настоящата работа е да направи сравнително изследване на модулите на еластичност, плътност и резонансни честоти на алуминиев образец (отлят корпусен детайл за производство на помпи) с характерен дефект с оглед създаване на модел за виброакустична диагностика. За провеждане на изследването е използван 3D модел на образеца и са проведени експерименти с детайли с доказано техническо състояние: без дефект и с типични дефекти, установени и маркирани след проверка на херметичност.
Чрез измерване на акустически характеристики и плътност са определени модулите на еластичност по добре установени класически зависимости. Чрез тях и с помощта на специализиран софтуерен продукт са изчислени теоретичните стойности на собствените честоти на модела.
Проведено е виброакустично измерване на резонансните честоти на образците и данните са сравнени с теоретичните резултати. Направен е статистически анализ на измерванията. Получено е разсейване на резултатите за един образец, съпоставимо с това на точността на дискретизация на честотата при измерване. Установена е промяна на някои резонансни честоти вследствие наличието на типична нецялостност. Те се различават значително от резултатите, получени за детайл без дефект и могат да бъдат регистрирани в рамките на изследване на образци от една производствена серия.
Получените резултати ще бъдат използвани за обосновка и създаване на виброакустичен модел за оценка на техническото състояние преди монтаж на корпусния детайл.

open/download as PDF
модули на еластичност плътност резонансни честоти възможност за регистриране на нецялостностиElasticity modules density resonance frequencies possibility to register discontinuitiesИван Коларов Добрин ДобревBibliography

[1] The Aluminum Automotive Manual. European Aluminium Association. Version 2002.

[2] Harris’ shock and vibration handbook. Allan G. Piersol, editor.—5th ed. McGRAW-HILL. 2002. ISBN 0-07-137081-1.

[3] Коларов И. Диагностика на повреди в машинни елементи чрез модален анализ. Стр. 138, София, 2015 г. ISBN 978-619-90083-4-8.

[4] NX Nastran. Basic Dynamic Analysis User’s Guide. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2008.

[5] Миховски М. Комплексно използване на безразрушителните методи за изследване на структурата и физикомеханичните свойства на метални материали. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, Институт по механика и биомеханика – БАН, София, 1991.