Научен доклад ID 1483 : 2017/3
АПРОКСИМИРАНЕ НА ВЪНШНА СКОРОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПОСТОЯННА МОЩНОСТ

Пенко Цветков Петков

Резюме. При прилагане на аналитичен метод за определяне на показателите на теглително-скоростните свойства на автотранспортни средства (АТС), графичните зависимости на изменението на мощността и въртящия момент на двигателя по външната скоростна характеристика (ВСХ) е необходимо да се представят чрез съответни математически изрази. Използваните понастоящем за тази цел математически зависимости с удовлетворителна точност апроксимират изменението на мощността и въртящия момент от честотата на въртене на коляновия вал в случаи, че графиките представляват плавно променящи се изпъкнали криви линии, които нямат прекъсвания.
Съвременните АТС се окомплектоват с ДВГ с почти постоянни стойности на мощността и въртящия момент в широки области на изменение на честотата на въртене на коляновия вал. В такъв случай прилагането на интерполационни формули за апроксимиране на графиките по ВСХ на този тип ДВГ не осигурява необходимата точност. В работата се предлага модел за апроксимиране на показателите (ефективна мощност и въртящ момент) по разполагаема стендова ВСХ на двигател с постоянна мощност в определен честотен интервал. Моделът е приложен за ВСХ на конкретен двигател. Чрез регресионен анализ са определени коефициентите на апроксимиращия полином и средното квадратично отклонение. Получените резултати представляват добро приближение спрямо реалната ВСХ на двигателя.

open/download as PDF
автотранспортно средство; двигател с вътрешно горене; скоростна характеристика; регресионен анализ; апроксимиращ полином automotive vehicle; internal combustion engine; speed characteristics; regression analysis; approximating polynomial Пенко Цветков ПетковBibliography

[1]. Бенчев Б. Д., Е. Н. Димитров. Инженерен експеримент. София, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2009. 240 с.

[2]. Бронщейн И. Н., К. А. Семендяев. Справочник по математике. М., Наука, 1986, 544 с.

[3]. Войтенко В. А. Математическое моделирование скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания. Электротехнические и компьютерные системы, № 09 (85), 2013. с. 45 – 49.

[4]. Димитров Ст. Ст. Ръководство за курсова работа по теория на автомобила. С. ТУ, 2015. 64 с.

[5]. Драгунов Г. Д., А. А. Юсупов . А. Мурог. Математическое представление скоростных характеристик автомобильных двигателей. сп. “Двигателестроение”, № 1 (239), 2010. с. 23- 25.

[6]. Иванова В. М., В. Н. Калинина и др. Математическая статистика, М., Высшая школа, 1981. 368 с.

[7]. Ребров А. Ю. Внешние скоростные характеристики тракторных дизельных двигателей постоянной мощности. сп. “Механiка та машинобудування, № 2, 2009. с. 79 – 86.

[8]. Tomasz Stoeck, Karol Franciszek Abramek. Application of the Polynomial interpolation Method for determining performance Characteristics of a diesel Engine. Metrology and Measurement Systems, Vol. ХХІ (2014), № 1, рр. 157 – 168.

[9]. www. daf. com

[10]. www. iveco. com

[11]. www. scania. com

[12]. www. volvo. com