Научен доклад ID 1608 : 2018/3
АНАЛИЗ НА ТЯГОВИТЕ И СПИРАЧНИ РЕЖИМИ НА ТРОЛЕЙБУС SKODA SOLARIS

Мартина Томчева

Електрическият транспорт е жизнено необходим за европейските градове, поради което съвременните електрически транспортни средства (ЕТС) трябва да отговарят на редица специфични изисквания, свързани с тяхната енергийна ефективност, комфорт и екологичност. Тези изисквания зависят от редица фактори, които трябва да се използват комплексно.
В градският електрически транспорт се експлоатират различни возила с променливотоково и постояннотоково електрозадвижване. Това голямо разнообразие създава определени затруднения за реалното определяне и оценка на енергийната им ефективност. Една от най-важните задачи на електрическия транспорт е значителното намаляване разхода на енергия, като в тази посока електрическата тяга има огромни неизползвани възможности. Най-ефективните мероприятия в тази посока са оптималното използване на рекуперацията и регулирането на режимите на работа на тяговите двигатели и спомагателните електрически машини на ЕТС.
В тази връзка е необходимо да бъдат изследвани и анализирани всички възможни режими на работа на експлоатираните електрически транспортни средства, на базата на което да бъде оценена тяхната енергийна ефективност. Това може да бъде направено чрез експериментално и аналитично изследване на основните параметри за всеки тип ЕТС, като на база анализа на получените резултати да се разработят и създадат методи и средства, ориентирани към решаване на комплексните проблеми за икономия и повишаване на ефективността при използване на рекуперативната енергия.

open/download as PDF
електрическо спиране електрически транспортни средства рекуперация рекуперативно спиране тролейбус.electric braking electric vehicles recuperation regenerative braking trolleybus.Мартина ТомчеваBibliography

[1] Българанов Л. Електрически транспорт – гр. София, 2009г.

[2] SKODA Solaris – Техническа документация, схеми, параметри и характеристики., 2014 г.

[3] Димитров Г., Г. Павлов. Aнализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси Škoda Solaris в реални експлоатационни условия. Сп. Механика, транспорт, комуникации, 2016 г.

[4] Аль-Салех И.Г., Слепцов М.А. Электрический расчёт внутреннего электроснабжения при рекуперации на линии между городами Амман и Зарка. Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Седьмая междунар. научн.- техн. конф. Т.2,- М.: МЭИ (ТУ). 2001.