Научен доклад ID 1651 : 2018/3
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА

Нина Гергова

Българското висше образование днес се изправя пред някои по-значими предизвикателства, свързани със създаване на европейски и световен пазар на образователните услуги, в който да се масовизира висшето образование.
Политиката на Европейския съюз в частност на България в областта на висшето образование има следните приоритетни направления: повишаване качеството и ефективността на образованието и обучението, възприемане на подхода за учене през целия живот, насърчаване на творчеството и иновациите на образование и обучение.
В настоящата статия се прави характеристика на състоянието на образователния пазар в България в условията на конкуренция, непрекъснато растящи очаквания на пазара на труда, демографска криза, ранно напускане на училище, деформирана структура по области на образованието, потребност от балансиране на субсидирания прием на студенти, недостатъчно финансиране и т.н. Изследвана и анализирана по генерални показатели е системата на висшето образование в България за периода 2012-2017 г.
Представени са механизмите на държавно регулиране на висшето образование, чрез които се определя финансирането на висшите училища през последните години. Оценено е състоянието й по различни индикатори, отчетени са негативните фактори в образователния пазар, възможностите за повишаване качеството на подготовка на студентите и са очертани тенденциите в развитието на висшите училища. Акцентира се върху финансовите механизми чрез които държавата осъществява своята политика свързана с качеството във висшите училища.

open/download as PDF
висше образование образователен пазар образователен услуга качество университетиhigher education education market education process quality universities.Нина ГерговаBibliography

[1.] NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE OF REPUBLIC OF BULGARIA, www.nsi.bg

[2.] BULGARIAN UNIVERSITY RANKING SYSTEM, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, 2017, http://rsvu.mon.bg

[3.] STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE 2014 - 2020 PERIOD, https://www.mon.bg/

[4.] EUROSTAT, http://ec.europa.eu

[5.] Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г.

[6.] Todorova D., Gergova N., EDUCATION MARKET CHALLENGES IN BULGARIA, , 22. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Zilina, ISBN 978-80-554-1213-9, 2017г.