Научен доклад ID 1269 : 2015/2
АНАЛИЗ НА СТОМАНОБЕТОНЕН ПРОМИШЛЕН КОМИН

Станислав Цветков, Антони Андонов

В доклада са показани етапите, през които се преминава, при проектирането на строително съоръжение- промишлен комин за нуждите на ТЕЦ. Дадени са теоретични сведения и резултати от изчислителен модел, анализиран със софтуер, базиран на работа по Метода на крайните елементи.

open/download as PDF
стоманобетонен промишлен комин спектър на реагиране въздействия върху тръбата разрезни усилия напрежения и деформацииreinforced concrete industrial chimney response spectrum impacts on the tube internal forces stresses and deformationsСтанислав Цветков Антони АндоновBibliography

[1] Георгиев, Г., Станислав Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Първа – глава Първа – Общи сведения за анализ и конструиране на специални стоманобетонни конструкции, ВСУ, С., 2014

[2] Георгиев, Г., Станислав Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Първа – глава Втора – Подготовка на курсов проект, ВСУ, С., 2014

[3] Еврокодове, Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции, Сборник 10, БИС, С., 2010