Научен доклад ID 1580 : 2018/4
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО РАЙОНИ НА ПЛАНИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мадлен Николова, Милена Ангелова

Републиканската пътна мрежа (РПМ) осигурява връзките между населените места в страната, както и тези със съседните страни, за извършване на превоз на пътници и товари. Републиканските пътища се класифицират според админстративно-стопанското си значение и функциите си в транспортната система в следните класове: автомагистрали и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа. В статията ще бъде анализирана републиканската пътна мрежа по райони на планиране в Република България. Анализът обхваща статистически данни в различни разрези, като развитие на пътната мрежа по класове пътища и по райони, гъстота на пътната мрежа и изменение на пътната мрежа в Североизточен район на планиране.

open/download as PDF
републиканска пътна мрежа пътни настилки райони на планиранеRepublican road network road surfaces planning regionsМадлен Николова Милена АнгеловаBibliography

[1]. JELEZOV E., KIRILOVA G., ”CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF BULGARIA”, 22th International Scientific Conference „CRISES SITUATIONS SOLUTION IN SPECIFIC ENVIRONMENT“,24-25 may 2017, Žilina, ISBN 978-80-554-1024-1, p.155-166, 2017 G.

[2]. Интегрирана транспортна стратегия на Р България до 2030 година, BG16M1OP001-5.001-0007, Приоритетна Ос 5 ”Техническа помощ” на Оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. МТИТС, ръководител проект проф. д-р Емил Железов,

[3].Национален статистически институт, www.nsi.bg.