Научен доклад ID 1558 : 2018/1
АНАЛИЗ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА СПОРЕД ЕВРОКОД 7

Стойна Костова

Еврокод 7 -1 е стандарт различен от съществуващите Български норми в областта на геотехническото проектиране. В Еврокод 7- първа част са въведени пет типа крайни гранични състояния и три изчислителни методи или още наречени подходи. Изчислителните подходи служат за проверка и съпоставка на състоянието на конструкцията и земната основа, отнесено към съответното гранично състояние. За тези крайни гранични състояния и изчислителни подходи са въведени съответни частни коефициенти - за въздействия или ефекти от въздействията, за материалите, почвените характеристики, за носещата способност. Стойностите на частните коефициенти се различават в зависимост от прилагания изчислителен подход. Всяка държава от Европейския съюз в рамките на предложените от Еврокод 7-1 изчислителни подходи приема изчислителен подход, по който да работи при различните проверки и да извършва изчисляването на геотехническите конструкции.
В статията са разгледани определянето на изчислителните стойности от характеристичните стойности и употребата на частните коефициенти, отнасящи се за носещата способност на земната основа, за въздействията или ефектите от въздейстнията, за почвените параметри. Частните коефициенти са групирани в различни серии според Еврокод 7. Тези серии от коефициенти са включени в споменатите три изчислителни подходи. При различните изчислителни комбинации се получават различни стойности за носещата способност на земната основа. В статията е даден пример за определяне носещата способност на плосък фундамент, по първи изчислителен подход комбинация 2 на Еврокод – 7-1.
Българският институт за стандартизация продължава да работи по доусъвършенстването на Еврокод 7 и всички останали Европейски стандарти в областта на строителството в нашата страна.

open/download as PDF
носеща способност земна основа Еврокод фундамент изчислителни методи.bearing capacity ground Eurocode foundation design approaches.Стойна КостоваBibliography

[1] БДС ЕN 1997-1 на български и на английски език, в електронен вариант.

[2] Норми за проектиране на плоско фундиране Приложение към чл. 2, ал. 1 от наредба №1 на МТСВ -1996г.

[3] Национално приложение към Еврокод 7– БДС EN 1997-1 / NA.

[4] БДС ЕN 1997-2 на английски език, в електронен вариант.

[5] ЕN 1990 на български език, в електронен вариант.

[6] Националното приложение към Еврокод 0 -БДС EN 1990:2003/NA:2008 БДС EN 1990:2002.

[7] Костова С. Изчислителни методи за определяне носещата способност на земната основа според Еврокод 7 и Българските норми ХХ Mеждународна научна конференция „Транспорт 2011” 2011.

[8] Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните Български норми – общи понятия XX Mеждународна научна конференция „Транспорт 2011” 2011.