Научен доклад ID 1425 : 2017/4
АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ В КОНТЕКСТА НА ”КЛИМАТ-ЕНЕРГИЯ” КЪМ УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Александрина Гечевa, Вероника Миревa

Целта е да се премахне зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността и мобилността. В съзвучие с водещите инициативи заложени в стратегиите „Развитие на устойчива транспортна система до 2020“ и „Европа 2020“, главната цел на европейската транспортна политика е да помогне за създаването на система, която подкрепя европейския икономически прогрес, подобрява конкурентоспособността и предлага висококачествени услуги в сферата на мобилността, като същевременно използва ресурсите по-ефективно.
На практика транспортът трябва да консумира по-малко и по-чиста енергия, да използва по-добре една модерна инфраструктура и да намали отрицателното си въздействие върху околната среда и ключови природни богатства като водата, земята и екосистемите.
В статията са анализирани основни показатели, заложени за изпълнение в стратегия „Европа 2020“ и „Развитие на устойчива транспортна система до 2020“ и са изведени постигнатите резултати от Република България.

open/download as PDF
транспорт ефективност околна среда климат/енергия модернизация.transport efficiency environment climate / energy modernizationАлександрина Гечевa Вероника МиревaBibliography

[1.] Директива за „Оценка на влиянието върху околната среда”(58/337/ЕЕС),

[2.] Директива 2002/49/ЕО относно оценка и управление на шума в околната среда,

[3.] Зелена книга, Към нова култура за градска мобилност,

[4.] Конференция на ООН по опазване на околната среда,

[5.] Развитие на устойчива транспортна система в Република България, до 2020г., Министерство на транспорта, 2007г.,

[6.] Дипломна работа на тема”Анализ и оценка на въздействието на транспорта върху околната среда” автор: инж. С. Костова 2017г.,

[7.] Стратегия „Европа 2020”,

[8.] Стратегия за устойчиво развитие на България,2007г.,

[9.] Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г., Министерство на околната среда и водите,2012г.,

[10.] ec.europa.eu/eurostat,

[11.] nsi.bg/