Научен доклад ID 1418 : 2017/1
АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов

Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж изисква прилагането на нови технически достижения и технологии. За изграждането на Трансевропейската железопътна система като част от Единното европейско транспортно пространство за осигуряване на мобилност без вътрешни граници е необходимо осигуряването на оперативна съвместимост на националните мрежи за железопътен транспорт.
В настоящата статия е направен анализ на необходимостта от оценка на риска при работа в Трансевропейската железопътна система за осигуряването на безопасност и здраве при работа на работниците и служителите. Разгледани са основните изисквания към тази система и нейната оперативна съвместимост. Представени са подсистемите от структурен и функционален характер. За подсистемата „Подвижен състав” са описани основните елементи за реализиране на оперативната съвместимост. Направен е преглед на съществуващата правна уредба и обхвата на оценката на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Предложен е модел за оценка на риска за безопасност и здраве при работа на работниците и служителите от Трансевропейската железопътна система като са посочени инструментите и методите, които могат да се използват за неговото прилагане.
В заключение е обоснована необходимостта от комплексен мултидисциплинарен подход при използване на съвременните инструменти и методи за оценка на риска за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при прилагането на фактори като технически достижения, опазване на околната среда, и отчитане на техните психологически, икономически и социални аспекти в Трансевропейската железопътна система.

open/download as PDF
Оценка риск безопасност и здраве при работа трансевропейска железопътна система.Assessment risk safety and health trans-European rail system.Миряна Евтимова Веселин СтояновBibliography

[1] ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/797 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

[2] Закон за здравословни и безопасни условия на труд.., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.

[3] НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.

[4] GLOBAL STRATEGY ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Conclusions adopted by the International Labour Conference at its 91st Session, 2003.

[5] Методите за управление на риска. БДС Компас. Български институт по стандартизация, брой 4, 2016.