Научен доклад ID 1514 : 2017/3
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ЕФЕКТИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ УРЕДБИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕЛСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Георги Димитров

Общественият градски транспорт и в частност релсовият такъв (трамваен и метрополитен), играе съществена роля за мобилността на населението в големите градове. Осигуряването на качествено осветление в тези транспортни средства е от съществено значение за създаване на необходимия зрителен комфорт на пътниците. Развитието на светодиодните технологии през последните десет години създаде предпоставки за по-широкото им приложение при изграждането на осветителните уредби в подвижния състав на обществения транспорт.
В доклада са представени резултати от проведено изследване върху състоянието на осветителните уредби в трамвайните мотриси и метровлаковете, експлоатирани в гр. София. Анализирани са технически решения за тяхната модернизация с използване на светодиодни светлинни източници. С помощта на разработени изчислителни светлотехнически модели на различните типове трамвайни мотриси и вагони на метрото, аналитично са изследвани очакваните количествени показатели на осветлението. Чрез измервания, проведени в реални експлоатационни условия, са установени реализираните показатели след извършената модернизация на осветлението в част от трамвайните мотриси. Резултатите от светлотехническите изчисления и експерименталните измервания са представени в графичен и табличен вид. Направен е и кратък анализ на по-значимите ефекти от модернизацията на осветителните уредби в трамвайните мотриси и очакваният такъв при бъдещата модернизация на метровлаковете на Софийския метрополитен.

open/download as PDF
Обществен релсов градски транспорт осветителни уредби модернизация с LED светлинни източници ефекти.Public urban rail transport Lighting systems Modernization by LED light sources EffectsГеорги ДимитровBibliography

[1] БДС EN 13272:2012, Железопътна техника. Системи за електрическо осветление за подвижен състав в обществения транспорт, Български институт за стандартизация, 2012.

[2] Технически и енергетични данни за електрическите транспортните средства в експлоатация в гр. София, „Столичен електротранспорт” ЕАД, 2015 г.

[3] Технически данни за осветителните уредби във вагоните на метрото, „Метрополитен” ЕАД.

[4] Berge O., Lichtmessung, Unterricht Physik 9 (1998) Nr. 47, Seite 17-18.