Научен доклад ID 1314 : 2016/3
АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ

Дияна Гешкова Маринова

Доклада има за цел да се разгледа процеса на обучение, които е систематизиран, структуриран и представен от няколко етапа. Тук особено внимание се обръща на етапите „Анализ на нуждите и ползите от крайния ефект на обученията”, тъй като те не са толкова познати, и основната задача на доклада е именно тези процеси да се изследват в няколко бизнес организации.
Затова считам, че един добър анализ с добри мотиви за нуждите и ползите от обучението, би събудил интереса на ръководните кадри към техните служители, а защо не и на самите тях.

open/download as PDF
процес на обучение краен ефект ефективност.learning process end effect efficiency.Дияна Гешкова МариноваBibliography

[1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998.

[2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С., 2004.

[3] Атанасова, М., Подбор и обучение на персол. С., 1997.

[4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999.

[5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,

[6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg,