Научен доклад ID 1446 : 2017/3
АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФАЗИТЕ НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ

Златин Трендафилов

Обичайната практика за определяне на фазите на светофарните уредби е свързана с аналитичното установяване на параметрите на движение на транспортните потоци, като се използват приети математични модели. Използването на интелигентните транспортни системи предполага намаляване на проблемите на градския транспорт като задръствания, паркиране, произшествия и аварийни ситуации. Определянето на продължителността на светлинните сигнали все по често се извършва чрез симулационни модели. Настоящата публикация разглежда получените чрез симулационен модел параметри за работа на светофарна уредба. Тези резултати се сравняват с такива, които са определени аналитично. Анализира се ефекта от приложението на различните подходи за управление върху конкретно кръстовище с реални параметри за движение.

open/download as PDF
светофарни уредби симулационни модели оптимизацияTraffic lights simulation models optimizationЗлатин ТрендафиловBibliography

[1] Стоилов Т., Вачова Б., Бонева Й., Паунова Е. Оптимизация и интелигентно управление на автомобилен трафик - Моделиране на трафик. Научен отчет по проект:„ AComIn: Advanced Computing for Innovation”, Институт по информационни и комуникационни технологии. БАН. 2015.

[2] НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г., попр., бр. 93 от 2004 г.).

[3] Мечкарова Т., Изследване и оптимизиране на регулирането на движението в градовете. Дипломна работа, ВТУ „Т.Каблешков“, София, 2017.

[4] Наредба № 17/2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

[5] Grigoryev I., AnyLogic in Three Days: a Quick Course in Simulation Modeling. AnyLogic, 2014.