Научен доклад ID 1433 : 2017/4
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НАСОКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Дияна Гешкова Маринова, Николай Йорданов Николов

Доклада има за цел да даде ясна и точна предства за текущото - моментно състояние на българската икономика, да се откроят конкретни проблеми, както и де се проучат възможности за тяхното разрешаване. За целта е изследван десетгодишен период (от 2006 г. до 2016 г.), като са използвани няколко показателя, характеризиращи макроикономическта обстановка в една страна, а именно брутен вътрешен продукт, безработица и др. Направен е сравнителен анализ на тези показатели в България и страна – членка на Европейския съюз.
В края на доклада са направени изводи, насоки и препоръки за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

open/download as PDF
икономическо състояние българска икономика икономически анализ конкурентоспособност устойчивост насоки и перспективи за развитие.economic situation Bulgarian economy economic analysis competitiveness sustainability guidelines and development peДияна Гешкова Маринова Николай Йорданов НиколовBibliography

[1] Европейска стратегия за икономическо развитие 2020, http://ec.europa.eu /regional_policy/what/europe2020/index_bg.cfm.

[2] http:/www.nsi.bg/bg, - демография, миграция и прогнози.

[3] http:/www.nsi.bg/bg, - бвп-регионално-ниво.

[4]http:/www.nsi.bg/bg,-реален-бвп-на-човек-от-населението-и-темп-на-прираст.

[5] http:/www.nsi.bg/bg/,-безработни-лица-и-коефициент-на-безработица, 10.05.2017 г.

[6] Структурни фондове в България. Национална стратегия за развитие: България 2020, http://www.eufunds.bg.bg/.

[7] http:/www.nssi.bg/bg/,-минимална-работна-заплата, 10.05.2017 г.