Научен доклад ID 1380 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕКУПЕРАТИВНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ НА ТРОЛЕЙБУСИ ŠKODA SOLARIS В РЕАЛНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ

Георги Димитров, Георги Павлов

В доклада са представени резултати от проведено изследване върху ефективното използване на рекуперативните спирачни системи при тролейбусите ŠKODA SOLARIS, експлоатирани в гр. София. Анализът е проведен на база реални измервания за тяговата и рекуперативната спирачна енергии при тролейбуси Skoda 26Tr Solaris, както и чрез използване на числени методи. Получените изследователски данни са представени в таблична и графична форма и са формулирани съответни изводи.

open/download as PDF
Градски електрически транспорт тролейбуси ефективност на рекуперативните спирачни системи.Urban electric transport Trolleybuses Efficiency of regenerative braking.Георги Димитров Георги ПавловBibliography

[1] Българанов Л., Електрически транспорт, София, 2009

[2] Технически данни за тролейбуси Škoda 26Tr Solaris и Škoda 27Tr Solaris, Škoda Electric a.s., 2010-2013

[3] Ханс-Йохен Барч, Математически формули, Наука и изкуство, София, 1990

[4] Eva Simonek, Analysis of trolleybus energy consumption, Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 7, Issue 18, June 2013, pp. 81–84

[5] Francesco De Gennaro, ATM Milan Trolleybuses - Main Features and Experiences, Azienda transporti Milanesi S.p.A., 2010