Научен доклад ID 1637 : 2018/3
АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДОКЛАД ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (RPI 2017), ЗА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА И БЕЗОПАСНОСТ

Симеон Ананиев Ананиев

Делът на железопътният транспорт през 2016 г. е 17,4% от общия транспорт на ЕС, като е по-нисък от предходната година (-0,9 %). Системния анализ на Европейския доклад за железопътната ефективност на докладът дава възможност за сравнение на европейските железопътни операции, като се отчитат трите основни компонента на железопътното изпълнение: интензивност на използване, качество на обслужване и безопасност. Този модел позволява изолиране на факторите, които водят до висока производителност. На база на анализа са изведени са 3 основни тенденции:
- Големите железопътни системи показват признаци на слаб спад в производителността.
- Промените в безопасността и качеството оказват най-голямо въздействие
- По-високата обществена цена се коригира с подобряването на ефективността
Прозрачната структура на субсидиите, когато се предоставят директно на управителя на инфраструктурата, а не се разпространява сред множество фирми, работещи с влакове, съответства на по-високоефективна железопътна система.

open/download as PDF
Железопътни системи RPI 2017 товарен транспорт ЕС-28 Евростат UICRailway systems RPI 2017 freight transport EU-28 Eurostat UICСимеон Ананиев АнаниевBibliography

[1] Евростат - разделяне на вътрешния товарен транспорт през 2011-2016 г.: пътният транспорт продължава да носи три четвърти от товари в ЕС.

[2] Индекс на европейски жп превозвачи за 2017 г

[3] Евростат - Статистика за железопътния товарен транспорт

[4] База данни на Международния съюз на железниците (UIC)