Научен доклад ID 1300 : 2016/4
АНАЛИЗ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БУЛГАРИЯ

Делфина Гоцевска

Транспортът е от важно значение за икономиката и за високото качество на живот. Той като цяло, а най-вече автомобилният, чрез осъществяване на услугата, влияе отрицателно върху околната среда, като замърсява и уврежда качеството на атмосферния въздух, създава шум и отпадъци и допринася в голяма степен за промените в климата посредством емисиите на газове с парников ефект.

open/download as PDF
парникови газове потребление на енергия сухопътен транспортgreenhouse gas emissions energy consumption transportationДелфина ГоцевскаBibliography

[1] (НСИ 2015 г., www.nsi.bg)