Научен доклад ID 1310 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МЕТОД НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА

Виолина Вельова

Методът на експертната оценка е често използван за допитване до мнението на специалисти в дадена област. В български условия за жалост този метод не е достатъчно застъпен при оценяване на съгласуваността на мнението на експерти в областта на пътната безопасност и влияещите свързани с околната среда, технически, технологични фактори. За целите на настоящата статия са изследвани мненията на две целеви групи: експерти и обикновени участници в пътното движение. Важността на всеки от 19 фактори е степенувана с помощта на рангове (степени) на значимост. Получени са параметри, свързани със съгласуваността на мненията на участниците и са степенувани влияещите фактори според мнението на двете целеви групи. Настоящата статия разглежда възможностите за адаптиране метода на експертната оценка за изследване влиянието на определени фактори върху пътната безопасност.

open/download as PDF
пътна безопасност експертна оценка транспортroad safety expert judgment transportВиолина ВельоваBibliography

[1] Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 2011.

[2] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 2014.

[3] Статия от сайта на „Mинистерство на регионалното развитие и благоустройството”- http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7354

[4] Николай Георгиев. Интегриран системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт. София. 2015.

[5] Приложение Google forms - https://docs.google.com/forms/

[6] Labi, Samuel. Effects of Geometric Characteristics of Rural Two-Lane Roads on Safety. Joint Transportation Research Program Technical Report Series. Purdue University. 2006.

[7] Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) Federal Highway Administration. U.S. Department of Transportation. Institute of Transportation Engineers. 2004.

[8] Основни теоретични понятия, използвани в практиката на “Национален Статистически Институт”. България

[9] Kendall’s Coefficient of Concordance (W). http://www.real-statistics.com/reliability/kendalls-w/

[10] Harold, L., Murray, T. The Delphi Method, Techniques and Applications,

http://is.njit.edu/pubs/delphibook/, 2002.

[11] Ericson, C. Hazard Analysis Techniques for System Safety. John Wiley & Sons, Inc. NJ, 2005.

[12] Мария Христова. Експертно оценяване на качеството на обучение във висшите училища и методи за неговата обективизация. „Механика, Транспорт, Комуникация“. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Брой 1. 2007.

[13] Amendments to the Guidelines for Formal Safety Assessment (Fsa) for Use in the IMO Rule-Making Process (MSC/Circ.1023 - MEPC/Circ.392). INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. London. 2006.

[14] ABC Analysis. https://www.cleverism.com/complete-guide-abc-analysis-customer-segmentation-inventory/