Научен доклад ID 1243 : 2015/3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГОРИВНИ КЛЕТКИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТРАНСПОРТ

Иван Миленов, Теодоро Тодоров, Ирина Асенова

За удовлетворяване на постоянно растящите енергийни потребности е необходимо да се използват все повече различни алтернативни енергийни източници. В същото време независимо от какъв източник е получена електрическата енергия, нейното съхраняване в големи мащаби си остава неразрешим проблем. Това налага търсенето не само на нови енергийни източници, но и ефективни пътища за съхраняване и разпределение на енергията.
В доклада е направен обзор на развитието на горивните клетки – от откриването на принципа на действие на горивната клетка до създаването на различни видове устройства, работещи на този принцип. Показани са техническите характеристики и параметри на основните видове горивни клетки в зависимост от вида на електролита. Анализирани са резултатите от най - новите научни проучвания, пътищата за тяхното усъвършенстване, както и ефектът от използването им. Избрани са критерии за оценка на енергоефективността на горивните клетки. Направен е икономически анализ на варианти на използване на различни видове горивни клетки и е оценена тяхната конкурентоспособност. Очертани са перспективите за приложението на горивните клетки в електрическия транспорт.

open/download as PDF
горивни клетки енергоефективност електрически транспорт.fuel cells energy efficiency electrical transport.Иван Миленов Теодоро Тодоров Ирина АсеноваBibliography

[1] Евтимов И. , Иванов Р. Електромобили, Русе, 2011

[2] Евтимов И. , Иванов Р., Попов Г., Възобновяеми енергийни източници, Русе, 2013

[3] Калчевски Ст., Възобновяеми енергийни източници, вторични енергийни ресурси в промишлеността и съвременни аспекти при тяхното оползотворяване, София, 2013

[4] Hoffman P., Tomorrow’s Energy. Hydrogen, Fuel Cells and the Prospects for a Cleanerb Planet, The MIT Rress, Cambridge, 2002

[5] World Energy Outlook 2004, International Energy Agency, Paris, 2004