Научен доклад ID 1321 : 2016/3
АНАЛИЗ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА DREAMSPARK НА MICROSOFT ЗА НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Димитър Димитров, Мартин Иванов

Настоящият доклад цели да анализира съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма DreamSpark и се разкрият възможностите на програмата в сферата на транспорта, както и използването ѝ в учебния процес на ВТУ „Тодор Каблешков“. Задачите за постигане на основната цел са свързани със следните дейности:актуализиране на абонамента за програма DreamSpark на Microsoft, изготвяне на анализ на програмните продукти и среди за разработване на приложения по програмата, изготвяне на информация за функционалност и приложимост в областта на обучението и провеждането на научно приложни разработки, изработване на система за предоставяне на права на преподавателите и студентите до програмата.

open/download as PDF
транспорт образование академична програма информационни технологии интернет Microsoft DreamSpark.transport education academic program information internet technology Microsoft DreamSpark.Димитър Димитров Мартин ИвановBibliography

[1] Димитров Д., Лабораторна база за обучение и експериментални изследвания в областта на информационните и интернет технологиите във ВТУ „Т. Каблешков“, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 1, IV-1 IV-6, 2015, ст. № 1107

[2] Христова М., Информатика, Издателство ВТУ „Тодор Каблешков” София, ISBN 978-954-12-0224-1, 2013 г.

[3] Христова М., Тодорова П., Тодорова Р., Формиране на информационни компетентности на студентите чрез електронните средства за обучение, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 3/2, ст. № 1001, VII-31 VII -36, 2014 г.

[4] https://www.dreamspark.com/

[5] https://msdn.microsoft.com/