Научен доклад ID 1265 : 2015/2
АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА НА ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ С ВЪВЕДЕНА В НАЧАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Галина Чернева

Съвременното развитие на комуникационните системи налага разработването на нови типове сигнали и алтернативни методи за предаване на информация. Тези търсения се осъществяват успешно чрез теорията на детерминирания хаос [1,2].
Привлекателността на динамичния хаос по отношение на неговото прилагане в системите за предаване на информация се дължи на свойства на хаотичните колебания, определени от самата им природа и специфика. Благодарение на тях са възможни и разнообразни начини за въвеждане на информацията в хаотичните колебания при използването им в комуникационните системи за връзка.
Една от характерните особености на хаотичните процеси е силната им чувствителност към началните условия. Това свойство може да се използва както за въвеждане на предаваното информационно съобщение в началните условия, така и за реализиране на голямо количество различни хаотични процеси в един източник на хаос.
Въз основа на изложеното, в настоящата работа е предложена структурна схема и алгоритъм на обработка на приетия сигнал на комуникационна система, в предавателя на която се формират различни дискретни хаотични сигнали, в зависимост от предавания информационен символ. Процесите в хаотичния генератор се реализират чрез една и съща нелинейна функция, но при различни начални условия. Извличането на информацията в приемника се извършва на базата на кохерентна корелационна обработка на приетия сигнал. В работата са анализирани предимствата и недостатъците на предложената схема и са направени изводи относно условията, на които трябва да отговарят хаотичните процеси.

open/download as PDF
комуникационни системи с динамичен хаос хаотични сигнали предаване на информацияcommunication systems with a dynamic chaos chaotic signals transmission of informationГалина ЧерневаBibliography

[1] Celikovsky, S., Chen, G. Secure Synchronization of a Class of Chaotic Systems from a Nonlinear Observer Approach, IEEE Transactions on Automatic Control 50, 1, 2005.

[2] Kocarev, L., Parlitz, U.: General Afor Chaotic Synchronization with Applications to Communication, Physical Review Letters 74, 1995.

[3] Pecora, L. M., Carroll, T. L.: Synchronization in Chaotic Systems, Phys. Review. Letters 64, 8, 1990.

[4] Cuomo, K. M., Oppenheim, A. V.: Circuit Implementation of Synchronized Chaos with Applications to Communications, Phys. Rev. Lett 71, pp. 65-68, 1993.

[5] Tenny, R., Tsimring, L. S., Abarbanel, H. D. I., Larson, L. E.: Security of Chaos-based Communication and Encryption. Digital Communications Using Chaos and Nonlinear Dynamics (Institutefor Nonlinear Science). Springer, 2006, pp. 191–229.