Научен доклад ID 1471 : 2017/3
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ИНОВАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ В СФЕРАТА НА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Димитър Димитров, Мария Христова, Венцислав Трифонов

Мрежовата и информационна сигурност имат съществено значение както за обществения, така и за частния сектор на икономиката и за защитата на критичните управленски информационни инфраструктури. В последните години мрежовите и информационните системи на организациите са потенциално засегнати от все по-чести, по-мащабни и по-сложни инциденти по отношение на сигурността. С цел да допринесе за осигуряването на високо ниво и култура на мрежова и информационна сигурност в Европейския Съюз, Европейската Общност създаде Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност.
В настоящата публикация са разгледани актуални въпроси, свързани с мрежовата и информационна сигурност, поставени в Директивата на Европейския парламент относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Европейския Съюз. Налага се изводът, че най-слабото място в областта на киберсигурността засега остава човешкият фактор, поради което все повече нараства значимостта на подготвеността на кадрите в тази сфера. Обусловена е изключителната актуалност и необходимост от разкриване на магистърска програма „Мрежова и информационна сигурност“(МИС), за да се отговори на изискванията на Националната стратегия и националния план за сътрудничество за МИС. Акцентира се върху иновативни визии, идеи и практики в програмата, които гарантират нейната стратегическа актуалност и в бъдеще.

open/download as PDF
мрежови и информационни системи мрежова и информационна сигурност интернет компютърни системи и мрежи обучение.Network and Information systems Network and Information Security Internet Computer Systems and Networks trainingДимитър Димитров Мария Христова Венцислав ТрифоновBibliography

[1] ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, приета на 13 март 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/./ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TC&reference=P7-TC1-COD-2013-0027&format=PDF&language=BG

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0251en01.pdf

[3] https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_bg

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52011DC0163

[5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148

[6] https://govcert.bg/

[7] Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord CISM, CISSP CISM, Principles of Information Security, Fourth Edition, 2011, Kennesaw State University , Library of Congress Control Number:, 2010940654, ISBN-13978, Course Technology, Channel Center, Boston, MA, 02210, USA

[8] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:BG:PDF

[9] Bradley Bogolea, Information security curriculum creation: a case study, 2004, ACM New York, NY, USA, ISBN:1-59593-048-5

[10] Димитров Д., Лабораторна база за обучение и експериментални изследвания в областта на информационните и интернет технологиите във ВТУ „Т. Каблешков“, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 1, IV-1 IV-6, 2015, ст. № 1107Саркисян А., Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност, Списание, Диалог, 3, 2011

[11] [12] Учебен план, програми и документация на обучението по „Мрежова и информационна сигурност“ във ВТУ „Тодор Каблешков“

[13] Христова М. Софтуер за критични по безопасност системи: проблеми и решения. Монография, Издателство ВТУ „Т. Каблешков”, София, ISBN 978-954-12-0240-1, 2016

[14] Hristova M.,Potentialities of Modern Information and Communication Technologies in Logistics and Transport, Technology and Art, Research and Topicalities, ISSN 2029-400X, Vilnius College of Technologies and Design, Vilnius, Lithuania, pp. 104-110, 2015