Научен доклад ID 1547 : 2017/2
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ МОДУЛИ

Галина Петкова, Борис Петков

В материала са представени оригинални алгоритми за автоматизиране на процесите при работа на програмируеми модули за заваряване. Представени са още симулационни модели на алгоритмите и основните характеристики на автоматизираните системи.

open/download as PDF
модули за заваряване алгоритми за автоматизирано управление симулационни модели.welding modules algorithms for automated control simulation modelsГалина Петкова Борис ПетковBibliography

[1] Христов Ст., Тенденции в развитието на заваръчната технология, V- Международен конгрес „Машини, Технологии и Материали ‘08”, България, Варна, Септември, 2008 год.

[2] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането - списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005г.

[3] Kръстанов Kр., Modeling Of Automated Parking Garages, Served By S/R Machine, апрель, Международная Научно-Практическая Москва, МИИТ Конференция ”Trans-Mech-Art-Chem”,,2008г.

[4] Ганзбург Л. и др., Автоматизация производственых процесов в машиностроении, Снкт- Петербург, 1991

[5] Дьянков В.П. - SIMULINK- самоучитель, ДМК, Москва, 2008 г.

[6] Йорданов Й., - Приложение на MATLAB в инженерните изследвания, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2004 г.,